Výchovno vzdelávacie inštitúcie

 

Psycho-sociálne výcviky
Akreditované programy
Cieľové skupiny
Výchovno-vzdelávacie inštitúcie a ich pedagogickí a odborní zamestnanci
 • základné školy
 • materské školy
 • špeciálne materské školy
 • špeciálne základné školy
 • stredné odborné školy
 • odborné učilištia
 • praktické školy
 • školy pri zdravotníckych zariadeniach
Sociálne zariadenia a ich zamestnanci
 • DSS
 • Centrá pre deti a rodiny
 • iné...
Školské zariadenia a ich zamestnanci
 • školské výchovno-vzdelávacie inštitúcie (školský klub detí, školský internát)
 • špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrá, reedukačné centrá, liečebno-výchovné zariadenie)
 • školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálnopedagogického poradenstva)
Pedagogickí a odborní zamestnanci pracujúci s deťmi v rámci edukácie, poradenstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti
 • pedagógovia
 • pedagogický asistenti
 • špeciálni pedagógovia
 • školskí špeciálni pedagógovia
 • psychológovia
 • koordinátori prevencie
 • sociálni pedagógovia
 • sociálni pracovníci
 • liečební pedagógovia
 • behaviorálni analytici
 • behaviorálni terapeuti
 • zdravotný personál
Rodičia a iní pracujúci s
 • ľuďmi s poruchami správania
 • ľuďmi s mentálnym postihnutím
 • viacnásobným postihnutím
 • ťažkým zdravotným postihnutím
 • ľuďmi s autizmom
 • ľuďmi so psychiatrickými problémami
 • žiakmi s problémovým správaním
1. Tréning zvládania agresívnych žiakov (formou nenásilnej krízovej intervencie)
 • priebeh krízy
 • techniky osobnej bezpečnosti
 • tímová intervencia
 • pokrízová intervencia
2. Hra ako prevencia pred agresivitou
 • faktory ovplyvňujúce zlosť a prejavy agresivity
 • učiteľ = manažér
 • hra ako metóda práce
 • budovanie pozitívnej klímy
 • budovanie vzťahov
 • potláčanie agresivity
3. Tréning slovnej sebaobrany
 • ako pohotovo reagovať na slovný útok
 • verbálna intervencia
 • techniky slovnej sebaobrany
 • nastavenie dôsledkov, trestov
 • motivácia
4. Komunikácia, komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov I. a II.
 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • rozhovor a počúvanie
 • spätná väzba
 • konflikt
 • asertivita, asertivitou proti stresu
 • prijímanie a podávanie kritiky
 • zážitková forma komunikačných zručností

Témy je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám klientov.

1. Stratégie zvládania a predchádzania agresivity u žiakov

Info: Týmto vzdelávaním poskytujeme vedomosti, no predovšetkým praktické zručnosti z danej problematiky. Vytvorili sme druh kontinuálneho vzdelávania, ktorý prinesie zážitkové učenie, vďaka ktorému získajú pedagogickí zamestnanci potrebné zručnosti na riešenie agresivity na školách.

Rozsah: 60 hodín (z toho 50 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne)

Počet kreditov: 15

Moduly:

 • Modul 1: Hra ako metóda práce s agresívnymi deťmi a mládežou
 • Modul 2: Legislatívny rámec riešenia agresívneho správania u žiakov
 • Modul 3: Tréning slovnej sebaobrany podľa jednotlivých vekových období a stupňa vzdelania dieťaťa
 • Modul 4: Tréning zvládania agresívnych žiakov s prihliadnutím na ontogenetické špecifiká vekových období v jednotlivých stupňoch vzdelávania

Prihláška na vzdelávanie tu.

Rozhodnutie o akreditácii tu.

2. Stratégie zvládania a predchádzania extrémizmu u žiakov

Info: Toto vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov (učiteľ – všetky podkategórie, vychovávateľ, MOV) zamerané na oblasť prevencie zameranej na prejavy extrémizmu u detí rôzneho vekového obdobia a stupňa vzdelávania.

Rozsah: 60 hodín (z toho 46 prezenčne a 14 hodín dištančne)

Počet kreditov: 15

Moduly:

 • Modul 1 Úvod do extrémizmu
 • Modul 2 Legislatívny rámec riešenia extrémistického správania u žiakov
 • Modul 3 Deti a mládež ako ohrozená skupina pred extrémizmom
 • Modul 4 Overené zážitkové metódy vhodné v boji proti prejavom extrémizmu u detí jednotlivých vekových kategórii a stupňa vzdelania a preventívne aktivity zamerané na efektívne využívanie voľného času v súvislosti so špecifikami a podmienkami školy, komunity a potrieb dieťaťa
 • Modul 5 Využitie projektového vyučovania na budovanie pozitívnej klímy v triede, výchovnej skupine

Prihláška na vzdelávanie tu.

Rozhodnutie o akreditácii tu.

Zoznam absolventov tu.