O nás

Sme vzdelávacia agentúra tvorená tímom tvorivých pracovníkov, ktorých cieľom je poskytovať našim klientom odborné vedomosti a zručnosti zaujímavým spôsobom vzdelávania interaktívnymi tréningami a aktualizovať a inovovať vedomosti, schopnosti a kompetencie odborných pracovníkov.

Čím sme iní

Naše tréningy, prednášky, aktivity a vzdelávania zameriavame na aktuálne problémy, ktoré vychádzajú z potrieb uchádzačov, riaditeľov a majiteľov firiem. Podávame pomocnú ruku pri riešení náročných situácií, ktoré pre mnohých znamenajú slepé uličky či zdroje vyhorenia.

Pri našich tréningoch preferujeme aplikáciu zážitkovej a interaktívnej formy a teóriu prepájame s praxou. Snažíme sa vytvárať príjemnú, zábavnú no predovšetkým tvorivú atmosféru.

Do nášho procesu vzdelávania vnášame témy, metodiky, dlhoročné projekty, ktoré sa nám osvedčili v našej dlhoročnej praxi tak na Slovensku ako aj v zahraničí.

Lektori

PhDr. Vladimír Straka

Pracuje ako lektor od roku 2013 a zameriava sa na problematiku zvládania záťažových situácií. Vyštudoval Pedagogickú fakultu na Prešovskej univerzite a neskôr rigorózne štúdium na Filozofickej fakulte na Prešovskej univerzite v Prešove. Svoju odbornosť zvýšil absolvovaním vzdelávacieho programu: Lektor. V zahraničí absolvoval výcviky Nenásilnej krízovej intervencie, Ochrana detí v oblasti vzdelávania. Ako externý spolupracovník prednáša na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity Techniky zvládania agresivity u žiakov. V rámci svojej pracovnej náplne tvorí a prednáša tréningy a vzdelávania pre širokú odbornú verejnosť.

 

Mgr. Evka Straková

V školstve pôsobí už 23 rokov a v pedagogickej praxi nielen ako učiteľ, ale aj ako výchovný poradca. Okrem vzdelávania žiakov sa špecializuje aj na vzdelávanie odborníkov, ktorí pracujú v pedagogickej no i nepedagogickej oblasti ako psychológov, sociálnych pracovníkov, zamestnancov firiem. Vyštudovala sociálnu prácu, pedagogickú fakultu a svoj profesijný rast rozšírila o vzdelávanie výchovných poradcov, posunkovú reč. Je autorka viacerých projektov zameraných na využívanie hrových aktivít pri práci s problémovými žiakmi.

Naše bonusy