Informácie GDPR

1. Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:VOP Agentúra s.r.o.
Sídlo:Ostravská 1016/24, 040 11 Košice, SR
IČO:50 815 075
DIČ:2120482771
IČ DPH:---
Web:www.vs-vop.sk
 
Zapísaný:Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41152/V
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:PhDr. Vladimír Straka
Telefón:0908 982 503
Mail:straka@vs-vop.sk

 

2. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
 • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.
3. Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:
 • zodpovedná osoba DPO nie je určená
4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:
 • pri emailovej korešpondencii: emailová adresa, ostatné osobné údaje obsiahnuté v emailovej správe
 • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár: titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, text správy
5. Účel spracúvania osobných údajov:
 • vybavenie emailovej požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára
6. Právny základ spracúvania osobných údajov:
 • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18
7. Doba uchovávania osobných údajov:
 • v závislosti od typu podnetu: do vybavenia podnetu / do odvolania súhlasu
8. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
 • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa
9. Identifikácia príjemcu osobných údajov:
 • ---
10. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:
 • osobné údaje sa neprenášajú
11. Práva dotknutej osoby:
 • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
12. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
 • ---
13. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:
 • zásady spracúvania osobných údajov
 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
 • bezpečnosť spracúvania
14. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.