Informácie GDPR

1. Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:VOP Agentúra s.r.o.
Sídlo:Ostravská 1016/24, 040 11 Košice, SR
IČO:50 815 075
DIČ:2120482771
IČ DPH:---
Web:www.vs-vop.sk
 
Zapísaný:Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41152/V
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:PhDr. Vladimír Straka
Telefón:0908 982 503
Mail:straka@vs-vop.sk
Ṕrevádzka:
Názov prevádzky:---
Adresa:---

 

2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon“
3. Zodpovedná osoba DPO:
 • zodpovedná osoba DPO nie je určená
4. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje cez kontaktný formulár:
 • návštevníci stránky www.vs-vop.sk:
 • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa
5. Účel spracúvania osobných údajov:
 • vybavenie podnetu (žiadosti, otázky, ...) návštevníka stránky www.vs-vop.sk odoslaného cez kontaktný formulár
6. Právny základ spracúvania osobných údajov:
 • poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona
7. Doba uchovávania osobných údajov:
 • v závislosti od typu podnetu odoslaného cez kontaktný formulár:
 • do vybavenia podnetu
 • do odvolania súhlasu
8. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
 • ---
9. Identifikácia príjemcu OÚ:
 • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
10. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:
 • OÚ sa neprenášajú
11. Práva dotknutej osoby:
 • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona
12. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
 • ---

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.